ගෙවීම් සහ සැපයුම්

ගෙවීමේ ක්‍රමය: RMB, T/T, L/C.
නැව්ගත කිරීමේ ක්රම: මුහුද, ගොඩබිම.

මාර්ගය